Lääkäri viestii, potilas oppii

Harry Köhler, Päivi Rautava ja Ville Vuorinen

Duodecim-lehti 2018;134(21):2147-54

Viestintä on lääkärille hoidon työväline. Konstruktiivisen oppimisen näkökulman avulla tarkastelemme lääkärin viestintää ja sen vaikutusta potilaan ymmärrykseen ja voimaantumiseen.
Tutkimusote on laadullinen. Tutkimusta varten seurattiin kuuden erikoislääkärin ja 36 potilaan vastaanottokeskusteluja. Lisäksi lääkäreitä ja potilaita haastateltiin, potilaita myös viivästetysti. Viisi vastaanottokäyntiä otettiin tarkasteluun tapaustutkimuksena.
Useissa vastaanottotilanteissa tunnistettiin reflektio – konstruktio -malli: potilas reflektoi vastaanoton kokemuksia ja rakentaa itselleen toimintatavan, jolla tukee (tai on tukematta) hoitoa ja kuntoutumistaan. Tutkimusaineistossa kiinnittää huomiota se, että lääkäri voi muutamalla kysymyksellä tai potilaan elämän arjen näkökulmalla käynnistää potilaassa reflektoinnin, joka vaikuttaa hoitoon. Se voi olla lääkärille hoidon onnistumisen tärkeä apu, joskus jopa välttämätön edellytys. 

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2018/21/duo14582

Kahden kysymyksen menetelmä lääkärin viestinnässä

Harry Köhler, Ville Mattila, Ville Vuorinen, Päivi Rautava

Lääkärilehti 37/2018

Lääkärin huomio sairauden tai vaivan merkitykseen potilaan elämässä ja arjessa näyttää tukevan potilaan kuntoutumista. Testasimme Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, miten lääkäreille opetettu kahden kysymyksen menetelmä vaikuttaa potilaiden reflektointiin ja voimaantumiseen vastaanottotilanteessa.

Kuusi lääkäriä sai yhden tunnin koulutuksen kahden kysymyksen menetelmän käyttöön. Vastaanottojen jälkeen tehdyillä kyselyillä selvitimme vastaanottotilanteiden vaikutuksia potilaisiin ennen lääkärien koulutusta ja sen jälkeen.

Lääkärien koulutuksen jälkeen potilaat esittivät enemmän elämäänsä ja arkeensa kohdistuvia pohdintoja ja voimaantumista ilmaisevia kommentteja kuin potilaat ennen lääkärien koulutusta.

Lääkärien koulutus näytti lisäävän potilaiden pohdintaa vaivansa merkityksestä elämässään ja antavan heille voimaa ja itseluottamusta toimia kuntoutumistaan edistävällä tavalla. 

https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/kahden-kysymyksen-menetelma-laakarin-viestinnassa/